Seznam druhů ve skupině druhů ještěrka obecná (Lacerta agilis) ještěrka zední (Podarcis muralis) ještěrka zelená (Lacerta viridis) užovka hladká (Coronella austriaca) užovka podplamatá (Natrix tessellata) užovka stromová (Zamenis longissimus) želva bahenní (Emys orbicularis)
Kontakt na garanta:
Mgr. Lenka Jeřábková
lenka.jerabkova@nature.cz
Domů

Plazi

Na území České republiky je znám výskyt 11 druhů plazů. Všichni plazi jsou chráněni zákonnými normami. Několik druhů se zde dokonce vyskytuje na okraji svého areálu výskytu, což ještě zvyšuje jejich citlivost na veškeré negativně působící vlivy.

Hlavním účelem monitoringu je hodnocení stavu z hlediska ochrany jednotlivých evropsky významných fenoménů, a zpracování a odevzdání hodnotící zprávy ke každému z nich v pravidelných šestiletých intervalech Evropské komisi (EK).V roce 2007 byly odevzdávány hodnotící zprávy celkem za 6 druhů plazů. U jednoho druhu byl stav z hlediska ochrany hodnocen jako příznivý, u čtyř jako méně příznivý a u jednoho druhu jako nepříznivý.

V současné době jsou na území České republiky trvale monitorovány lokality pro všechny druhy z přílohy II, IV a V Směrnice Rady č. 92/43/EEC, tzv. Směrnice o stanovištích.

Při manipulaci s plazy jsou dodržovány zásady ochrany živočichů proti týrání (AOPK ČR má akreditaci k provádění pokusů na zvířatech podle § 13 vyhlášky č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat).

 

AOPK ČR realizovala projekt „Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR"

AOPK ČR věnuje pozornost rozšíření vybraných druhů živočichů i rostlin. Obojživelníci a plazi jsou skupinami, u kterých bylo navrženo celoplošné mapování, které si kladlo za cíl zásadně aktualizovat znalosti o těchto druzích. Poslední takto rozsáhlé sledování proběhlo při vytváření atlasů rozšíření v 90-tých letech. Jelikož naše znalosti o recentním rozšíření obojživelníků a plazů jsou pouze částečné, může při porovnávání aktuálních dat s údaji z těchto atlasů vznikat dojem, že většina druhů obojživelníků a plazů z našeho území již vymizela. Na otázku, do jaké míry je tato domněnka pravdivá, by nám mělo odpovědět právě celoplošné mapování.

Snahou podrobného mapování bylo faunistickým záznamem potvrdit recentní výskyt „očekávaných druhů“ v každé čtvrtině všech polí síťového mapování. Prioritně bylo mapování založeno na vyhledávání lokalit, které jednotlivé druhy obojživelníků a plazů využívají k rozmnožování, ale jako plnohodnotné jsou hodnoceny i náhodné nálezy. Při mapování obojživelníků byly především používány metody založené na vizuálním sledování a metody založené na odposlechu hlasových projevů samců. V menší míře byly využívány i metody vyžadující odchyt jedinců. Při mapování plazů byla metodika založena především na pozorování a sčítání jedinců, například v rámci liniové obchůzky. Za plnohodnotný záznam byly považovány i nálezy svleček hadů.

V letech 2008 až 2014 byla zmapována všechna pole síťového mapování na území ČR. Bylo získáno cca 27 000 dat o výskytu plazů.

Do dalšího mapování se můžete zapojit prostřednictvím stránek http://biolog.nature.cz nebo www.biolib.cz

Chytridiomykóza - při mapování můžete také pomoci při systematickém sledování tohoto onemocnění. Více na http://chytrid.herp.cz/

!!!V rámci mapování pátráme i po výskytu želvy bahenní (Emys orbicularis) a želvy nádherné (Trachemys scripta)!!! Více informací ZDE, ZDE a ZDE

Systém mapování je dostupný ZDE.

Metodika mapování ZDE

Stránky s aplikací pro zadávání dat z mapování - ndop.nature.cz

Určení polí síťového mapování pomocí mapového serveru AOPK ČR: http://mapy.nature.cz
Postup zobrazení : Úlohy - listoklad - vrstvy - síťové mapování - ikona "i" - po kliknutí na ikonu "i" se ve spodní části vytvoří seznam vrstev, které to protlo. Po nalezení vrstvy síťové mapování a kliknutí na ni, se zobrazí číslo pole.

Evropský červený seznam plazů: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_reptiles.pdf

Metodika provádění heretologickéh průzkumu (inventarizace) dostupná ZDE.

Informační letáky druhů:

užovka stromová (Zamenis longissimus) - ZDE

užovka hladká (Coronella austriaca) - ZDE

(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.