O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Východní Krušné hory (CZ0421005)

Ptačí oblast Východní Krušné hory představuje rozsáhlé území nacházející se na vrcholových partiích Krušných hor. Ptačí oblast spadá do Loučenské oblasti Krušnohorské soustavy (Flájská hornatina). Reliéf oblasti lze charakterizovat jako náhorní plošinu v nadmořských výškách od 800 do 956 metrů, na jihovýchodě je území ohraničeno zlomovým svahem s četnými údolními zářezy. Pro vrcholovou část jsou význačné ploché kotlinové sníženiny s rašeliništi. V oblasti převažují kyselé (dystrické) kambizemě.

Vegetační kryt území byl původně tvořen smíšenými lesními porosty, později přeměněnými na monokulturní smrčiny, které vlivem masivní imisní zátěže v 70. a 80. letech 20. století velkoplošně odumřely a následně byly vykáceny. V současnosti se zde střídají plochy rašelinišť, imisních holin osazovaných náhradními dřevinami (smrk pichlavý, modřín opadavý, břízy, kleč...) a nejrůznější typy bezlesí – bývalá pole ponechaná ladem, louky a také mrazové kotliny, které se nedaří zalesnit.

Součástí ptačí oblasti je Flájská přehrada, vybudovaná jako zdroj pitné vody. Lidská sídla jsou v oblasti rozmístěna roztroušeně a existují tu rozsáhlé neobydlené oblasti.

Popsané typy prostředí hostí specifická společenstva ptáků. Předmětem ochrany je tetřívek obecný (Tetrao tetrix). V ptačí oblasti se dále vyskytuje dalších 11 druhů z přílohy I směrnice ES o ptácích, např. chřástal polní (Crex crex) – 10-15 volajících samců, sýc rousný (Aegolius funereus) – 30-50 párů, a řada dalších druhů významných z hlediska avifauny České republiky, ve větším počtu např. křepelka polní (Coturnix coturnix) – 20-50 párů, sluka lesní (Scolopax rusticola) – 30-60 párů, bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – 30-50 párů a ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) – 30-50 párů.

V posledních letech byla často ve vyšších polohách Krušných hor zjištěna v hnízdní době čejka chocholatá, (Vanellus vanellus) a v oblasti kolem rašelinných rybníčků také vodouš kropenatý, (Tringa ochropus).
Přes území, které svou polohou zaujímá značnou část náhorní roviny Krušných hor, rovněž přetahuje velké množství ptáků. Ze zjištěných lze jmenovat luňáka červeného, (Milvus milvus), luňáka hnědého, (Milvus migrans) a hlavně velké množství husí, husu polní (Anser fabalis) a husu běločelou,(Anser albifrons).

Z hlediska současného ohrožení stávající populace tetřívka obecného se jako jeden z významných faktorů jeví rozvoj masové turistiky a to hlavně zimních sportů v oblasti rašelinišť. Jedná se jak o klasické zimní běžecké stopy, tak v poslední době velmi rozšířené používání sněžných skútrů. Pravidelné ježdění skútry v oblasti zimujících populací může mít v budoucnu velmi výrazný negativní vliv. Dalším z negativních vlivů je i stále častěji pořádané závody se psími spřeženími.

V celé oblasti stále rovněž přetrvává velký tlak na stavbu větrných elektráren, a to i v oblastech pravidelných tokanišť a hnízdišť tetřívka obecného. V ptačí oblasti jež je vyhlášena pro druh u něhož je známo negativní ovlivnění provozem větrných elektráren, by tyto stavby neměly být vůbec umísťovány.

K ohrožujícím faktorům lze rovněž přiřadit i nevhodné myslivecké hospodaření v dané oblasti a to zejména způsob, kterým je prováděno přikrmování zvěře. Zvěř je v zimním období přikrmována hromadami vysypaného krmiva, které způsobuje, že v horských podmínkách zůstává i v zimním období prase divoké, které zde v jarním období v době toku a hnízdění tetřívka obecného má i mladé. Predační tlak této zvěře je pak značný.

Zdroj informací:
Tejrovský, V. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Východní Krušné hory. Dep. AOPK ČR, Praha, 5 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.