O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Labské pískovce (CZ0421006)

Ptačí oblast Labské pískovce zahrnuje celé území Národního parku České Švýcarsko, celé území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a přesahuje východním směrem mezi Chřibskou a Krásnou Lípou (CHKO Lužické hory) k rybníkům Světlík a Velký rybník, které jsou také součástí oblasti. Celková rozloha je 35 480 ha.

Ornitologická jedinečnost ptačí oblasti je dána zejména velkou lesnatostí, která spolu s velkým množstvím skalních útvarů vytváří unikátní krajinu s celou škálou biotopů – od vlhkých nížinných přes suché a teplé náhorní plošiny až k vlhkým horským na dně hlubokých roklí, zachovalé vodní toky, rybníky, mokřady a také pestrou zemědělskou krajinu. To umožňuje výskyt jak horských, tak i teplomilných druhů v těsném sousedství. Uplatňuje se zde celá řada stenoekních druhů. Důležitý vliv má koridor nezamrzající řeky Labe, který slouží jako významná migrační trasa směru sever – jih a také jako zimoviště či odpočinkové místo pro tažné druhy. Hnízdění nebo velmi pravděpodobné hnízdění bylo prokázáno u více než 150 druhů ptáků.

Charakteristické pro zdejší oblast jsou výrazné skalní útvary, které slouží jako hnízdiště pro sokola stěhovavého (Falco peregrinus), výra velkého (Bubo bubo), krkavce velkého (Corvus corax), rorýse obecného (Apus apus) a další druhy.

Předmětem ochrany jsou zde 4 druhy – sokol stěhovavý (Falco peregrinus), chřástal polní (Crex crex), výr velký (Bubo bubo) a datel černý (Dryocopus martius).

Vzhledem k velké lesnatosti a pestrým stanovištním podmínkám, které ovlivňují druhové složení lesa, jsou zde poměrně široce rozšířeny druhy jako např. datel černý (Dryocopus martius), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), holub doupňák (Columba oenas), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), pravidelně hnízdí také žluna šedá (Picus canus), čáp černý (Ciconia nigra) a lejsek malý (Ficedula parva). Lokálně se vyskytují lelek lesní (Caprimulgus europaeus) a skřivan lesní (Lullula arborea), kteří mají specifické nároky na hnízdní prostředí.

Zemědělská krajina si dodnes uchovala pestrost a proto se můžeme často setkat např. s křepelkou polní (Coturnix coturnix), chřástalem polním (Crex crex), bramborníčkem hnědým (Saxicola rubetra), ťuhýkem obecným (Lanius collurio), vzácně také s bramborníčkem černohlavým (Saxicola torquata) a pěnicí vlašskou (Sylvia nisoria).

Velmi specifické prostředí představují imisemi postižené a následně plošně odlesněné plochy, které v současné době procházejí různým vývojem. Charakteristickými druhy těchto stanovišť jsou tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a čečetka zimní (Carduelis flammea).

Velmi významné jsou stojaté vody a mokřady, na které jsou vázáni např. jeřáb popelavý (Grus grus), bukač velký (Botaurus stellaris), chřástal vodní (Rallus aquaticus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), moták pochop (Circus aeruginosus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), orel mořský (Haliaeetus albicilla) a potápka roháč (Podiceps cristatus). Vodní plochy často přecházejí do mokřadních luk, kde hnízdí např. bekasína otavní (Gallinago gallinago), linduška luční (Anthus pratensis) a hýl rudý (Carpodacus erythrinus).
K velmi zachovalým krajinným prvkům tohoto území patří vodní toky, které poskytují dostatek hnízdních příležitostí ledňáčkovi říčnímu (Alcedo atthis) a skorci vodnímu (Cinclus cinclus). Mimořádně významná je řeka Labe s pravidelně hnízdícím pisíkem obecným (Actitis hypoleucos). Pravidelně zde zimují stovky kusů ptáků např. morčák velký (Mergus merganser), lyska černá (Fulica atra), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), kachna divoká (Anas platyrhynchos), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), labuť velká (Cygnus olor) a vzácně další druhy. Pravidelně tu protahují orlovec říční (Pandion haliaetus), orel mořský (Haliaeetus albicilla) a další druhy ptáků.

Zdroj informací:
Benda, P. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Labské pískovce. Dep. AOPK ČR, Praha, 7 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.