O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Orlické Záhoří (CZ0521015)

Ptačí oblast, ležící v nadmořské výšce 660-770 m, svojí rozlohou 903,9 ha patří k menším ptačím oblastem. Je tvořena převážně luční enklávou při pravém břehu řeky Divoká Orlice, ležící v katastrech obcí Trčkov, Bedřichova, Zelenka, Jadrná, Orlické Záhoří a Kunštát. Ve středu ptačí oblasti leží obec Orlické Záhoří, která je v současné době centrem správního, společenského i kulturního dění v širokém okolí. V dosahu komunikací jsou roztroušeny rekreační objekty, sloužící převážně pro soukromou individuální rekreaci, v několika případech i pro podnikání v oblasti turistiky. Celá ptačí oblast leží na území CHKO Orlické hory a v její severozápadní části jsou dvě maloplošná zvláště chráněná území (PR Trčkovská louka a PR Bedřichovka).

Ptačí oblast je silně ovlivněna zemědělským hospodařením a v menší míře i turistikou a rekreací. V 70. letech minulého století proběhly na většině území rozsáhlé pozemkové úpravy, jejichž cílem bylo odvodnit území a vytvořit velké plochy honů zemědělské půdy. Tyto plochy byly zčásti zorněny a zčásti využívány jako intenzívně obhospodařované louky a pastviny. Napřímena a zatrubněna byla také řada menších vodních toků. Napřímené toky začaly na některých místech ohrožovat území erozí. Zásahy do krajiny razantně snížily druhovou pestrost a početnost živočišných i rostlinných druhů. Nadměrné hnojení podpořilo rozvoj zvláště nitrofilních druhů synantropních rostlin. V současné době Správa CHKO Orlické hory ve spolupráci se Zemědělskou vodohospodářskou správou provádí revitalizační opatření k nápravě uvedených nežádoucích jevů.

Se změnami socioekonomických poměrů, které postupně probíhaly od počátku 90. let minulého století, se zemědělská výroba v území soustředila výhradně na velkochov masného skotu. V celé oblasti hospodaří pouze jeden zemědělský subjekt (EKOLIFE), který při své činnosti využívá extenzívní ekologické techniky. Orná půda byla přeměněna na trvalé travní porosty, které jsou spolu s bývalými loukami většinou střídavě spásány a koseny. Podmáčené pozemky vytvářejí vhodné podmínky pro hnízdění chřástala polního (Crex crex), který je zde předmětem ochrany. Větší zamokřené pozemky, které nelze sklízet mechanizací, zůstávají nepokosené. Pevné ohrazení zabraňuje vstupu pasoucího se dobytka na tyto plochy. V současnosti se ale jedná pouze o jeden pozemek v Trčkově a další zamokřené pozemky zůstávají neohrazené. Území je zařazeno do regionálních mokřadů a je předpoklad, že se rozloha zamokřených ploch bude rozšiřovat, tak jak budou meliorační stavby dožívat a ztrácet funkčnost. Kromě přítomnosti mokřin a pramenišť má zásadní význam i extenzita hospodářského využití prováděná uživatelem pozemků. V roce 2004 přihlásil uživatel pozemků část travních porostů (7 půdních bloků) do agroenvironmentálního programu pro chřástala polního (se sečí po 15.8.) a část (4 půdní bloky) do programu extenzivního obhospodařování s posunem seče po 15.7. Stanoviště svými podmínkami dobře odpovídá potřebám chřástala polního, přesto v posledních třech letech má počet volajících chřástalů polních výrazně klesající tendenci.

Dalším druhem přílohy směrnice I, který v Ptačí oblasti Orlické Záhoří má perspektivní podmínky je ťuhýk obecný (Lanius collurio). Rozšíření tohoto ohroženého druhu je přímo závislé na přítomnosti vhodných keřových porostů, kterých je v SPA citelný nedostatek. Se vznikem a rozšířením zamokřených a prameništních luk dochází v Ptačí oblasti Orlické Záhoří po více než dvacetileté nepřítomnosti ke hnízdění bekasiny otavní (Gallinago gallinago). Také hnízdění tohoto druhu v SPA má v současnosti bohužel klesající trend početnosti.

Zdroj informací:
Hromádko, M., Čihák, K. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Orlické Záhoří. Dep. AOPK ČR, Praha, 4 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.