O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Hovoransko - Čejkovicko (CZ0621026)

Ptačí oblast Hovoransko-Čejkovicko (1 411,8 ha) spadá z geomorfologického hlediska do komplexu Hustopečské pahorkatiny. Charakteristickým znakem oblasti je zvlněná až kopcovitá krajina s malým množstvím nestálých vodních toků. Typické jsou různě velké travnaté plochy (NPP Špidláky, Kobylská hora) se zbytky původních lesostepních porostů v okolní intenzívně zemědělsky obhospodařované krajině. Význačný je i podíl velkoplošných ovocných sadů a především z hlediska ochrany přírody důležitých záhumenkových tratí, malých políček a pozemků s pestrou skladbou pěstovaných plodin. Tyto maloplošné viničné a polní trati jsou protkány hustou sítí cest a stezek, často vytvářejících zářezy (úvozy) ve sprašovém podloží. Právě takové plochy s přiměřeným množstvím keřů a jiné rozptýleně rostoucí zeleně jsou velice atraktivní pro druhy, které jsou předmětem ochrany ptačí oblasti. Hospodářská činnost (vyjma intenzivního podnikání) není v rozporu se zájmy ochrany přírody, ba naopak. Člověk svojí dlouhodobou činností v tomto území vytvořil podmínky vhodné pro mnoho ohrožených druhů živočichů. Proto prvořadým cílem ptačí oblasti je zachování současného charakteru a tradičních způsobů využívání krajiny.

Pro ptačí oblast jsou typické druhy suchých lesostepních stanovišť a druhy vázané na krajinu s extenzívním maloplošným zemědělstvím. Hnízdí tu čtyři druhy přílohy I směrnice o ptácích. Husté křovinné lemy lesů, křoviny na svazích úvozů a pásy keřů kolem polních cest nebo vodotečí a další místa s rozptýlenou zelení obývají pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) se vyskytuje především na záhumenkových tratích s větším množstvím starých vzrostlých ovocných stromů, v sadech a zahradách. Záhumenky jsou také stanovištěm strnada zahradního (Emberiza hortulana).

K významným druhům ptáků, neuvedeným v příloze I, patří strnad luční (Miliaria calandra), obývající stepní lokality v počtu do 5 párů, bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) v počtu 10-15 párů, běžná křepelka polní (Coturnix coturnix) a trojice druhů, které hnízdí v úvozech cest, svazích teras a přirozených sprašových stěnách: břehule říční (Riparia riparia) a do 5 párů vlhy pestré (Merops apiaster) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe).

Zdroj informací:
Šimeček, K., Hora, J. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Hovoransko - Čejkovicko. Dep. AOPK ČR, Praha, 6 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.