O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Horní Vsacko (CZ0721023)

Ptačí oblast Horní Vsacko (26 977,7 ha) zabírá asi jednu čtvrtinu území CHKO a IBA Beskydy. Geomorfologicky náleží do podprovincie Vnější Západní Karpaty, biogeograficky do Karpatské podprovincie. Před osídlením člověkem byla pokryta souvislými pralesovitými porosty, v nejnižších polohách převážně bučinami s příměsí dubu, výše jedlobučinami, v nejvyšších polohách a na chladnějších stanovištích byl přimíšen smrk. Místy se vyskytovaly suťové lesy. Po osídlení oblasti člověkem byla část lesů přeměněna na louky a pastviny a zbývající lesy po vytěžení změněny na smrkové monokultury. V současnosti původní pralesovité porosty tvoří jen nepatrný zlomek rozlohy lesů a většinou jsou chráněny v rezervacích. Převážnou část hospodářských lesů tvoří rozsáhlé smrkové monokultury. V některých částech území jsou větší plochy bučin, většinou však bez věkového a prostorového rozrůznění. Část z nich si díky nedůslednému provádění výchovných zásahů (odstranění narušených a odumřelých stromů, předržení porostů přes mýtní věk) dodnes uchovala přirozený charakter a dočasně poskytuje vhodné podmínky pro hnízdění cílových druhů, které však po odtěžení porostů opět zanikají. Jemnější způsoby hospodaření (výběr, kotlíky, podrostní způsoby, využívání přirozeného zmlazení atd.) se dosud využívají pouze místy.

V oblasti se dodnes zachovaly rozsáhlé plochy původních pastvin a luk s vysokou druhovou diverzitou. Zčásti, zejména na hřebenech, jsou ohrožovány nastupující sukcesí, případně záměrným zalesňováním. V údolí a na přilehlých svazích je značná část luk a pastvin různě využívána. Diverzifikované způsoby hospodaření pomohly zachování i vytváření velmi rozmanité rozptýlené zeleně, která se vyskytuje v podobě remízů, pásů, roztroušených lesíků, alejí, břehových porostů kolem toků aj.

Velice rozmanitá krajina hostí bohaté populace nejen kvalifikujících se druhů přílohy I směrnice o ptácích, ale i dalších významných ohrožených druhů ptáků. Poněvadž se jedná o horskou oblast, má ptačí oblast pro většinu druhů význam jako hnízdiště. Jako tahovou zastávku ji ptáci využívají jen v omezené míře, v zimě má význam hlavně pro místní stálé druhy.

Z lesních druhů přílohy I jsou předmětem ochrany čáp černý (Ciconia nigra), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a lejsek malý (Ficedula parva). Z dalších druhů přílohy I mají významné populace včelojed lesní (Pernis apivorus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), žluna šedá (Picus canus), datel černý (Dryocopus martius) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) i některé další druhy, neuvedené sice v příloze I, ale významné z hlediska fauny ČR - holub doupňák (Columba oenas), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) a kos horský (Turdus torquatus). V minulosti se v rámci území nacházela početná populace tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), ale ta současná představuje jen její pouhý zlomek a nelze ani s jistotou říci, zda druh v oblasti ještě hnízdí. Poslední hnízdění bylo zaznamenáno na začátku osmdesátých let. Za zmínku stojí, že v roce 2004 byl v oblasti poprvé prokázán výskyt puštíka bělavého (Strix uralensis).

Louky a pastviny oblasti obývá nejpočetnější populace chřástala polního (Crex crex) v Beskydech a díky množství rozptýlené zeleně v otevřené krajině je vůbec nejpočetnějším druhem přílohy I v oblasti ťuhýk obecný (Lanius collurio). Oba tyto druhy jsou předmětem ochrany ptačí oblasti. Mezi ostatní významné druhy patří pěnice vlašská (Sylvia nisoria), křepelka polní (Coturnix coturnix), krutihlav obecný (Jynx torquilla) a v posledních letech i strnad luční (Miliaria calandra).

Na vodních tocích se nachází početná populace skorce vodního (Cinclus cinclus), konipasa horského (Motacilla cinerea), nepravidelně hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis) a pisík obecný (Actitis hypoleucos).

Zdroj informací:
Křenek, D. (2006): Metody monitoringu ptačích oblastí – Horní Vsacko. Dep. AOPK ČR, Praha, 10 pp.

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.