O ptačí oblasti Monitoring ptačí oblasti
DomůPtačí oblasti

Českobudějovické rybníky (CZ0311037)

Program revitalizace říčních systémů (PRŘS) – podprogram  215 117 :

 

Od roku 2003 je součástí Programu revitalizace říčních systémů  podprogram č. 215 117 Výstavba a obnova ČOV a kanalizací vč. umělých mokřadů (původně od roku 1998 existoval jako samostatný Program drobných vodohospodářských ekologických akcí).

 

Výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod je dlouhodobě velkým problémem, a to jak z hlediska zabezpečení odpovídajících čistírenských efektů, tak také z hlediska obecného zájmu.

 

AOPK ČR stř. Pardubice administrativně zajišťuje Podprogram 215 117, od r. 2004 pouze rozestavěné akce z předchozích let, nově zahajované akce zajišťují územně příslušné krajské úřady.

 

Podprogram je zaměřen na obce, které nemohou řešit problémy s čištěním odpadních vod prostřednictvím SFŽP ČR nebo Ministerstva zemědělství. Cílem podprogramu je kromě řešení problémů s odkanalizováním a čištěním odpadních vod i dosažení komplexní provázanosti krajinotvorných programů ministerstva. Cílem je komplexní přístup k řešení ekologické stability území.

 

f)       výstavba a obnova ČOV a kanalizace vč. zakládání umělých mokřadů (podprogram 215 117):

0pouze na akce, na které bylo vydáno rozhodnutí o přidělení dotace v roce 2003 a  dříve;

0pouze na akce, které schválí ministr životního prostředí (dále jen „ministr“) a s prokázaným mimořádným dopadem na ochranu přírody a krajiny [např. nacházející se ve zvláště chráněném území, v soustavě NATURA 2000, v územích s mimořádným zájmem ochrany vod (např. ochranná pásma vodních zdrojů, lososové a kaprové vody) a tvořící souvislý celek s akcemi realizovanými za finanční podpory z Programu revitalizace a Programu péče o krajinu] a dále:

1.            U aglomerací s počtem minimálně 300 EO na výstavbu ČOV a kanalizace.

2.            U aglomerací, kde je ČOV připojená ke sběrnému systému s mechanicko- biologickou nebo obdobnou úpravnou, nebo existuje kmenová stoka, která připojuje aglomeraci k čistírně odpadních vod, která slouží více aglomeracím.

3.            Pokud je průtočnost výpustí větší než 1/250 z Q355 vodního recipientu, pokud je menší, lze vody vypouštět do recipientu bez čištění a považuje se tento způsob za přiměřené čištění. Přiměřené čištění znamená čištění městských odpadních vod jakýmkoliv způsobem a nebo způsobem zneškodňování, který zajistí, že po jejich vypouštění vyhoví recipient jakostním cílům a příslušným ustanovením směrnice „Council Directive 91/271/EEC“ of 21 May 1991;

0tento podprogram vzhledem k jeho specifickému charakteru upravuje Oddíl III.

 

 

Výčet druhů, jež jsou hlavním předmětem ochrany

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.